Ibn Zura

Awi ya$ d ubrid iweqmen (Al-Fatiha 6)

Yeccu inna as “Necc d abrid d tidett d tudart, war d ittis uřa d ijj ɣar Tbabat mɣir zzayi (Yuḥanna 14:6)

Islam ? L-masiHiya? Umi qqaren d tidett? Min ittxeṣṣ ad ggeɣ ḥima ad twassnejmeɣ?

Asselkem. Ad agh d taram: