Ibn Zura

Urúngenoli bee di buruŋab bajakaab (Suraat 1:6)

Fὲὲ nὶ ma ɖé Wuɖuɔ mú, ké fὲὲ nà kɛɛ nyu, ké nyɔɔn-dyù ɓéɖé ma ce. (JƆ̃́Ɔ́ 1:4)

Gmɔìn dyi: Mut ‘baase i bausu? Ñoñ Kristô? Jǎà Gèɖèpɔ́ɔ?

Litihbana: