Ibn Zura

Веди нас прямым путем (Коран 1:6)

Илала гІергъи хІу Наб гІелавад вакІи (Матфейла 19:21)

Дин? Eвангелие? МасихІличи гІязабтира чевкъар, вебкІили гІергъи Ил хІябэсил бархІи мицІирра кайрар. Илала Ула хІурматлис Ярусалимличибад-ли бехІбихъили, лебилра халкъани чула гІямрура дарсдарили, бунагъуни хасарлатахъес багъандаи Аллагъличи дугъабизахъес жибарес гІягІнибиркур. Иллази Илини иб: «Лерилра къиянтазирти ва гІузруртазирти Набчи дакІирая, Нуни хІушаб паргъатдеш лугасра; Набчибси дукІ хІушаб касая ва Набзирадли бурсикадиирая, сенкІун Ну уркІилизив ряхІятси ва бушинси сайра – илхІели хІушала рухІлисра паргъатдеш бургидая. Дила дукІ гІяхІдеш саби, дила махра кункси саби» (Матфейла 11: 28-30).

Суал?