ابن زورا  <span  style="font-size: 18pt; width: 444px;">اسلام</span>  <span style="font-size: 18pt; width: 444px;">مسیحیت</span>

دنیا عوض شده. تمدن بشری آنقدر طبیعت و خلقت تو را زیر و رو کرده که توانسته همه اسرار و رموز خلقت را پیدا کنه. توسعه امنیت در سطح جهانی، یکی از اهداف مهم گفتگوی تمدّن هاست.

اگر سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید