Ibn Zura

Laawol ɓeen ɓe neeminɗa dow muɓɓen (Qur’aana 1:6)

Yeesu wi’i mo: “Min woni laawol e gooŋga e ngeendam. Walaa mo yahata haa Baabiraawo, sey bee am”

Alsilamaaku? Linjiila Iisaa? Ɗume woni gooŋga? Moodiɓɓe, ɗume mbaɗanmi haa mi hisa?

Winndana min jowtaango naa ƴamɗe: