Ibn Zura

Doolɗugol walaa e Diina hakiika kanday ɓaŋgi e majjere ndelle oon jaŋkirɗo tobbi de goonɗini (Kur’aan 2:256)

Yeesu wi'i mo: “Min woni laawol e gooŋga e ngeendam. Walaa mo yahata haa Baabiraawo, sey bee am” (Yuhanna 14:6)

Lislama? Masihinkejo? Ɗume woni gooŋga? Ɗume mbaɗanmi haa mi hisa?

Lara?