Ibn Zura

Lied ús nei it rjochte paad (Koran 1:6)

Jezus sei him: Ik bin de wei en de wierheit en it libben (Jehannes 14:6)

Islam? Kristendom? Hwet is wierheit? Hwet moat ik dwaen om bihâlden to wirden?

Wolle jo mear ynformaasje? Of ha jo in fraach? Mail jo fraach dan nei: