Ibn Zura

Kuma da kowane rai wanda ya yi zalunci ya mallaki duka abin da yake a cikin ƙasa, to, da ya yi fansa da shi. Kuma suka dinga nadama a lokacin da suka ga azaba. (Surah Younus, 10:54)

Kun ga, ga Ɗan Rago na Allah, wanda zai ɗauke zunubin duniya! (Yahaya 1:29)

Ba zaka iya da alama taɓa gano wata turba ko manufa cikin rayuwa? Mece ce shirin ceto? Menene manufar shari’ar musulunci da manufar Umarnin Kristi? Mecece gafara kuma me yasa nake bukatarta? Yaya zan karɓi gafara daga wurin Allah?

Hanyar Tuntubarmu: