Ibn Zura

Tetekelea (Qur’an 1:6)

Jesus okwe mu nyamukula: “Aame ondjila noshili nomwenyo; kape na ou te uya kuTate, ngeenge hamwaame ta pitile (Johannes 14:6)

Islam? ouKilisti? Oshili oshike? Nomouyadi waye ofyeni atusheni twa tambula mo, efilonghenda la wedelwa kefilonghenda: Osheshi osho Kalunga a kala e hole ounyuni, Oye a yandja Omona waye Ewifa, opo keshe ou te mu itavele aha kane, ndelenee a kale e nomwenyo waalushe (Johannes 3:16). “Oshilishili handi mu lombwele: Ou ta udu eendjovo dange, nota itavele ou a tuma nge, oku na omwenyo waalushe, ye ita ka tokolwa, ndelenee ye okwa dja mo mefyo, ndele e uya momwenyo (Johannes 5:24). Ndelenee aveshe ava ve mu tambula, okwe va pa eenghono, va ninge ovana vaKalunga, ava hava itavele edina laye. Ovo inava dalwa mohonde, ile mehalo lombelela, ile mehalo lomulumenhu, ndelenee omuKalunga.

Epulo?