Ibn Zura

lpakita sa amin ang tuwid na landas (Surah Al-Fatihah 6)

Tyomobag si Isa, “Ako yang daan, yang kabunnaan aw yang kinabowi. Way makakadto sang Ama kong dili pinaagi kanak (Yahiya 14:6)

Islam? Kristiyanismo? Ono kadi yang kabunnaan? Ono yang dait ko inangun antak malowas ako?

Pangutana?