Ibn Zura

Egkaunutan (Qur'an 1:6)

Pinalihalan aku nu Ruh nu Kadenan, kagina inibetad aku nin a makapayapat kanu Mapia a Tutuma lu kanu manga miskinan (Luk 4:18)

Agama Islam? Kristiyanu? Ngin i enggulan ku a makalipuas aku? Na kagina ka maitu na edtaubat kanu taman sa sangul kanu kanu Kadenan asal bu na maampun su kabaladusan nu. Paginugut ka kanu Mapulu a su Isa ka makalipuas ka apeg nu sakatiwalayan nengka (Su Manga Pinanggalebek 16:31). Na dait a katuntayan nu i sia ba nakanggulalan kanu Isa su kaampun kanu manga kadusan a ibpangusiat nami sa lekanu: Pakikineg kanu ka mana aku pedtindeg lu kanu liu nu pintuan nengka enggu pedsalam aku. Na apia entain i makakineg kanu suala ku taman sa ukan nin su bengawan nin na lemudep aku enggu makapagatuang kami den (Su Inipayag 3:20).

Idsa? Ebpanun: