Ibn Zura

Веди нас прямым путем (Коран 1:6)

Есүс —Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй (Иохан 14:6)

Ислам? Христийн шашин? Үнэн гэж юу вэ? Aврагдахын тулд би юу хийх ёстой вэ?

Холбоо барих: