Ibn Zura

Ad Wẽnd sagenda yãmb t'y lebs boablã b rãmbẽ, la y sã n na n bʋnebã ne taab sʋka, b'y bʋne sɩda, ad Wẽnd sẽn sãgl yãmb ne bũmb ningã bee neema, ad Wẽnd yaa wʋmda n yaa Neta (Kʋr-Aan, AnnYiisaa-a 58)

Vẽkembeoogo, a Zã yãa a Zezi sẽn wat yẽ nengẽ, n yeele: Ad Wẽnnaam Pe-bilã, sẽn yiisd-a dũni yel-wẽnã (Kwé’ Nogo, Zã 1:29)

Wa ké. Fo’touda Wìnnam bi? Alsɩlaama? Sɩd yaa bõe? Bõe la mam tog n maan n paam fãagre?

Mam soka sore: