Ibn Zura

काय प्रकाशित करायचे ह्याबद्दल तुम्हाला शंका असेल तर, तुमच्या आधी जे पुस्तक वाचतील त्यांना विचारा (कुराण १०:९४)

येशूने त्याला म्हटले, मार्ग, सत्य व जीवन मीच आहे; माझ्या द्वारे आल्यावाचून पित्याकडे कोणी येत नाही (योहान १:६)

इस्लाम धर्म? ख्रिश्चन धर्म? सत्य काय आहे? माझे तारण व्हावे म्हणून मला काय केले पाहिजे?

मदत हवी?