Ibn Zura

Gaday (Coran 1:6)

Pin si tiki na wini labar si firiyi na wini Yesu Kristu Ahini (Markus1:1)

Ɗif zi zaba? Ɗif zi sala?

Zilbi? Labar: