Ibn Zura

उहाँले सुसमाचार ल्याउनुभयो (कुरान ५७:२७)

येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, बाटो, सत्‍य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताकहाँ आउन सक्‍दैन (यूहन्‍ना 14:6)

इस्लाम धर्म? ईसाई धर्म? सत्‍य के हो? उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ?

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस: