Ibn Zura

Guɔɔhr (Quran 1:6)

Cu Yecu jɛ jiök, “Ɛ ɣän duɔɔp, kä ɛ ɣän thuɔk, kä ɛ ɣän tëk; thilɛ ram mi bee kä Guandan, a /cɛ bä kɛ ɣä (Jɔɔn 14:6)

Quran? Kuɔth? Kä ci kɛn diaal duer, kä pɛnkɛ a ciɛk kɛ gɔɔy puɔnyä Kuɔth. Kɛ ɣöö pek lat duirä ɛ liaa. Kɛ ɣöö nhɔk Kuoth nɛy diaal ɛlɔ̱ŋ cuɛ Gatdɛ min kɛl kärca muɔc, kɛ ɣöö ram mi wä jɛ ŋäth /cɛ bi li̱w bɛ tekɛ tëk mi thil pek (Jɔɔn 3:16). Ŋɔak dial ca kɛ cak kɛ Jɛ, duŋ thil I Jɛn, thilɛ mi de cak kä tin ca cak. Tëk tee kɛ Jɛ, kä tëk ɛmɔ ɛ jɛn buai nath. Nɛy diaal ti ca jɛ nhɔk kä ca ciötdɛ ŋäth, cuɛ kɛ moc cuɔɔŋ kɛ ɣöö bikɛ a gaat Kuɔth.

Thiec? Iaŋ: