Ibn Zura

Ummanni kaafiraa dilii isaanii amanan (67:11)

Ilaa hoolaa Waaqayyoo kan cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu! (Yohaannis 1:29)

Jireenyaaf kaayyoo yookiin karaa barbaaduu sitti fakkaachuu hin danda’uu? Balbala heedduu yaalteettaa, isaaniin booddee kan jiru duwwaadhaa fi hiika kan hin qabne qofaa ta’uu isaa barbaaduudhaaf? Dhugaan maalii? Araarri maali maalifis na barbaachisa? Waaqayyo biraa akkamittan araara argadha? Yesus Kiristoos eenyu? Yesus Waaqayyoodhaa?

Gaaffii?