Ibn Zura

Niba ushidikanya ku byo utangaza, wabaza abantu basomye icyo gitabo mbere yawe (Korowani 10:94)

Yesu aramubwira ati “Ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo: nta wujya kwa Data ntamujyanye (John 14:6)

Ubuyisilamu? Ubukristo? Batware nkwiriye gukora nte ngo nkire? Nahawe imbabazi? Nabona nte imbabazi zituruka ku Mana?

Igitekerezo? Contact: