Ibn Zura

At hahangarin niya itong ipantubos para sa kanya mismong sarili mula sa kaparusahan ng Allah (Qur’an 10:54)

Tingnan ninyo,siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan (Juan 1:29)

Ang tao ay kaluluwa. Ang salitang ’kaluluwa’ ay nangangahulugang buhay. Ano ang kapatawaran at bakit natin ito kailangan? Paano ko malalaman na buhay ang Diyos? May katibayan ba na magpapatunay na ang Diyos ay buhay? Sino si Jesus?

Komento o mungkahi, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin: