Ibn Zura

ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٲطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ (سُوۡرَةُ الفَاتِحَة 6)

In sambung hi Īsa kaniya, “Aku in dān labayan pa Tuhan. Aku in puunan sin kasabunnalan, lāgiꞌ aku da isab in puunan sin kabuhiꞌ. Wayruun makakadtu pa Tuhan, Amaꞌ ku, bang bukun aku in labayan niya (Yahiya 14:6)

Islām? Bisaya? Unu bahaꞌ in kasabunnalan? Unu in hinangun ku ha supaya aku malappas ampunun sin Tuhan?

Kumut-an?