Ibn Zura

Mỗi người phạm tội đều sẽ miễn trừ tha thứ khỏi chuộc tội nếu nó có tất cả thế gian Kinh (Koran chương 10 câu 54)

Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi (Giăng đoạn 1 câu 29)

Giống như mọi người, bạn đòi bằng chứng về tôn giáo của chính mình. Những câu hỏi thông thường như sau: Làm thế nào tôi có thế làm điều công bình? Mục đích của Thượng Đế với con người trên thế gian là gì? Tại sao loài người không có đời sống vui tươi trong sự giàu có? Chúa Giê Su là ai? Có phải Chúa Giê Su trong Kinh Thánh và Kinh Koran giống nhau không? Thật ra Ngài chỉ là một tiên tri khác phải không?

Nếu bạn cần giúp đỡ hoặc muốn hỏi câu hỏi, xin liên hệ với chúng tôi: