Ibn Zura

Itandoro (Qur’an 1:6)

Wanan in-obat ni Jesus, “Hikoy dalan, kaptogan tan ampangibatan biyay. Kay homin maka-ka konan Ama no kay domalan kongko (Juan 14:6)

Muslim? Binyagán? Anya kot yay kaptogan? Anya kot a dapat kon gaw-on pigaw malipyas ako?

Paslang?