Ibn Zura

Siholele endleleni eqondile (Kur’an 1:6)

UJesu wathi kuye: “Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila; akakho oza kuBaba ngaphandle kwami (ngokukaJohane 14:6)

Islam? UbuKhrestu?

Iqiniso liyini na?